Adapt vs Adopt

12:52:1221/11/2016

Động từ adapt có nghĩa là làm thích ứng, làm cho cái gì đó phù hợp với hoàn cảnh và mục đích cụ thể.

Động từ adopt có nghĩa là làm cho cái gì đó thành của riêng (ví dụ nhận con nuôi).

Examples:

- The key to success is the ability to adapt.

- “Adopt the pace of nature; her secret is patience”- Ralph Waldo Emerson.

- If you adopt a positive attitude, you'll soon adapt to your new school.

Quiz:

(a) We must _____ to changing circumstances. (adapt/adopt)

(b) My sister and her husband plan to _____ a child from another country. (adapt/adopt)

Answers:

(a) adapt

(b) adopt

Comment