Don't give up - Đừng bỏ cuộc

17:35:4902/06/2016

Cuộc sống của chúng ta đôi khi không dễ dàng. Sẽ có những thời khắc bạn cảm thấy mình như sắp gục ngã. Anh ngữ VATC xin gửi đến các bạn những thông điệp ý nghĩa về nghị lực giúp bạn có thêm niềm tin trong cuộc sống.

1-cant fail if dont give up-03

You can't fail if you don't give up (tạm dịch: Bạn không thể thất bại nếu bạn không từ bỏ).

2-determination-08

Determination will get you through this (tạm dịch: Lòng quyết tâm sẽ đưa bạn vượt qua).

3-follow your dream-06

Follow your dream, believe in yourself and don't give up (tạm dịch: Theo đuổi ước mơ, tin vào chính mình và đừng từ bỏ).

4-great thing takes time-11

Don't give up! Great thing takes time (tạm dịch: Đừng từ bỏ! Những điều tốt đẹp cần thời gian).
 
5-hard work beats talent-02
Hard work beats talent when talent doesn't work hard (Tim Notke).
(tạm dịch: Cần cù đánh bại tài năng khi tài năng không cần cù).
 

6-just because hard things-01

Don't give up just because things are hard (tạm dịch: Đừng từ bỏ chỉ vì mọi thứ khó khăn).

7-learn from failure-07

We learn from failure not from success (tạm dịch: Chúng ta học hỏi từ thất bại chứ không phải từ thành công).

8-remember why you started-04

When you feel like quitting, remember why you started (tạm dịch: Khi bạn muốn đầu hàng, hãy nhớ lại lý do khiến bạn bắt đầu).

9-slow progress-09

Slow progress is better than no progress (tạm dịch: Thà tiến bộ chậm còn hơn không tiến bộ).

10-until you try-05

You never know until you try (tạm dịch: Bạn sẽ không bao giờ biết cho đến khi bạn cố gắng).

Comment