Ông Chí Viễn, KET 139

10:05:1914/12/2016

Chí Viễn đã học tại Anh ngữ Việt Mỹ VATC được 3 năm. Trong kỳ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Cambridge KET cho lứa tuổi 12-14, Chí Viễn đạt thành thích gần như tuyệt đối 139/140 điểm. Trong đó Reading & Writing: 134, Listening: 150, Speaking: 136. Sau kỳ thi KET, Chí Viễn tiếp tục học tại VATC để thi tiếp chứng chỉ Cambridge PET.