Phan Quốc Đại, 4 năm học tại VATC, 15 khiên Flyers

10:50:2413/12/2016

Phan Quốc Đại đã theo 4 năm học tại Anh ngữ Việt Mỹ VATC. Trong kỳ thi lấy chứng chỉ Cambridge Flyers, Đại đạt thành tích tối đa 15 khiên.