STAY POSITIVE

17:44:5602/06/2016

STAY POSITIVE

Trích 06 câu nói "lên cót tư tưởng" của Barack Obama

1

Change is never easy but always possible.
Tạm dịch: Thay đổi không bao giờ dễ dàng nhưng luôn luôn có thể

2

Don't let your failures define you.
Tạm dịch: Đừng để thất bại định nghĩa bạn

3

The best way to not feel hopeless is to get up and do something.
Tạm dịch: Cách tốt nhất để không thất vọng là đứng dậy và làm điều gì đó.

4

There is no excuse for not trying.
Tạm dịch: Không có lý giải nào cho việc không thử cố gắng.

5

Where you're right now doesn't have to determine where you end up.
Tạm dịch: Nơi bạn đứng hiện tại không thể định nghĩa đích đến cuối cùng của bạn

6

You have the ability and gifts to do whatever you want.
Tạm dịch: Bạn có khả năng và hơn nữa là năng khiếu để làm bất cứ điều gì bạn muốn

Comment